www.JelkeBethlehem.nl

                                                                   

De geschiedenis van Hazerswoude

Rijnwoude is een centrale gemeente in het Groene Hart van Holland. De gemeente ligt in een open landschap vol groene weiden.De oppervlakte is groot (5785 hectare) in verhouding tot het aantal inwoners (ongeveer 19.000).De gemeente bestaat uit vier dorpen: Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude- Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen.

Hieronder wordt de geschiedenis van Hazerswoude kort samengevat. De informatie is voor het grootste deel ontleend aan de website van de gemeente Rijnwoude: www.rijnwoude.nl.

Prehistorie

In de prehistorie is het gebied rond Hazerswoude onbewoond. Bij vloed loopt het land onder water. Hierdoor rotte de begroeiing van voornamelijk uit helm en gras angzaam weg. In de loop der jaren werd het water echter zoeter. Er groeiden planten en bomen. Er ontstond een veenachtige bodem. De Rijnoevers waren zijn in deze tijd zeer bosrijk.

Romeinen

Ongeveer 50 jaar na Christus bouwen de Romeinen nederzettingen langs de Rijn. Dat gebeurt ook ook in Hazerswoude. Over de periode daarna is weinig bekend. Wel maken oude kronieken melding van woeste stormen en overstromingen in het gebied. Een hevige orkaan moet in de negende eeuw het grootste gedeelte van de bebossing hebben verwoest.

Het ontstaan van Hazerswoude

Wanneer Hazerswoude precies is ontstaan, is niet met zekerheid te zeggen. Vast staat wel dat Hazerswoude in 1281 al als ambacht bestaat. Op onderstaande kaart uit 1563 staat Hazerswoude aangegeven als 'Hasaertswoude'.

 

Middeleeuwen

In de Middeleeuwen hogen hun landerijen op met bagger en leggen dijken aan. Een grasmat van afgestoken graszoden moet de dijk beschermen. Ook start men met het ontginnen van het Hollandse 'moer', een barre veenwildernis. De bewoners van het gebied ontdekken dat door het graven van sloten het moeraswater wegloopt en de bovenste veenlagen droog komen te liggen. Door die afgravingen verkrijgen zij goede brandstof, de zogeheten moer (turf), en vruchtbare bouwgrond.

Het land wordt nog verder uitgediept maar nu alleen omwille van de turfwinning. Dit blijft niet zonder gevolgen, en in de vijftiende eeuw wordt Hazerswoude omringd door water. Voor de inwoners is dit een ramp. De meesten vertrekken omdat er geen bouwgrond meer beschikbaar is.

Economische opleving

In 1514 kent Hazerswoude een lichte economische opleving. Er wordt voor het eerst melding gemaakt van huisnijverheid, namelijk het weven van kaasdoeken. Ook de agrarische sector leeft op en legt zich onder andere toe op het kweken van elzen. De kwekerijen vestigen zich op de nog niet uitgeveende landen langs de Voorweg en de Loete.

In 1759 wordt het water weggemalen met behulp van molens. Het drooggevallen land wordt ingepolderd, waardoor de Hazerswoudse Droogmakerijen ontstaan. Zo groeit Hazerswoude langzaam uit van een kleine veennederzetting tot een belangrijk dorp.

Twee dorpen

Hazerswoude bestaat uit twee dorpen, Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp. Van oudsher staan op de Rijndijk voornamelijk boerderijen. Later vestigen zich daar ook diverse industrieŽn, mede door de aanwezigheid van de Rijn en de Rijksweg. In het dorp is nooit echt sprake geweest van industrie. De groei van beide dorpen is in de loop van de jaren gelijk opgegaan.

Copyright (C) Jelke Bethlehem